Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – jak go uzyskać?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – jak go uzyskać?

Postępowanie upominawcze jest tzw. postępowaniem odrębnym uregulowanym w Kodeksie postępowania cywilnego. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym umożliwia z kolei szybsze wyegzekwowanie należności od dłużnika, który uchyla się od obowiązku spłaty pożyczonych pieniędzy. Postępowanie upominawcze jest podstawowym trybem rozpoznania sprawy z powództwa o roszczenie pieniężne w momencie, gdy nie ma podstawy do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym. Jak można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i czy osoba, która go otrzyma, może zgłosić sprzeciw?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co zrobić, aby go otrzymać?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest wydawany w wyniku postępowania upominawczego. Taki nakaz zostaje także wydany w przypadku postępowania nakazowego. Warto wiedzieć, że rozpoznanie sprawy w trybie upominawczym nie zależy od woli powoda w sprawie, a od zaistnienia wymaganych przesłanek. Istotne jest to, aby charakter roszczenia był pieniężny. Kolejne przesłanki zależą od oceny sądu i są związane z treścią pozwu, w którym należy podać:

– dokładne żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także wartość przedmiotu sporu,

– informację o tym, czy strona podjęła próbę mediacji lub innego sposobu rozwiązania sporu,

– w przypadku niepodjęcia pozasądowych sposobów na rozwiązanie sprawy należy podać przyczynę ich niepodjęcia,

– okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym nie zostanie wydany gdy: roszczenie jest bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwości, miejsce pobytu pozwanego jest nieznane, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego. Sąd dokonuje oceny na posiedzeniu niejawnym.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jeśli sąd uzna zasadność żądania i rozpozna sprawę na posiedzeniu, przeciwko pozwanemu zostaje wydany nakaz zapłaty. Pozwany może jednak zgłosić sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednak musi go dobrze uzasadnić. Sprzeciw należy zgłosić do sądu, który go wydał w terminie do dwóch tygodni od otrzymania nakazu. Dłużnikowi w sporządzeniu sprzeciwu może pomóc profesjonalna kancelaria, która ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika daje pozwanemu większą szansę na wygranie sprawy i uniknięcie konieczności spełnienia roszczeń wierzyciela. Tego typu postępowania są zazwyczaj trudne dla obu stron, dlatego zarówno pozwany, jak i powód może skorzystać z profesjonalnej pomocy w całym procesie.

Dodaj komentarz